Download 
Gapps:

Hướng dẫn cài đặt:
1 fomat all data
2. install rom zip
3. install Gapps
4. 

0 Nhận xét