Kết quả hình ảnh cho hass on android

I. Yêu cầu :
1. Điện thoại android đã root chạy andoid 5.0 trở đi (theo như lý thuyết thì chắc iphone cũng làm được nhưng mình không có nên thôi hen)
2. Phần mềm termux, keyboard with ctrl (option nhưng nên cài vì nó có 4 phím điều hướng tiện cho edit lại câu lệnh)

II. Tiến hành cài.
1. Cài các dependency :
Code:
pkg updates
pkg upgrade
pkg install python python-dev coreutils nano ndk-sysroot clang mosquitto nodejs nodejs-dev openssh openssl openssl-dev termux-api tsu libffi libffi-dev
# upgrade pip (option)
pip install --upgrade pip

pip install pycrypto sqlalchemy
npm i -g node-gyp node-pre-gyp bcryptjs bcrypt


# gán quyền root cho termux (cái này thì tùy điện thoại nhưng thường sẽ bị ở các điện thoại chạy systemless dùng Magisk)
tsudo
exit (thoát quyền root)
2. Cài HASS, node-red, pm2
Code:
npm i -g --unsafe-perm node-red pm2
# Cài HASS :
pip install homeassistant
3. Khởi chạy để tạo file config ban đầu
Code:
node-red
#Đợi nó chạy xong thì nhấn ctrl + c để ngắt

mosquitto
#Đợi nó chạy xong thì nhấn ctrl + c để ngắt

hass
#Đợi nó chạy xong thì nhấn ctrl + c để ngắt
[code]

4. Chạy thực sự :
[code]
pm2 start mosquitto -- -v -c /data/data/com.termux/files/usr/etc/mosquitto/mosquitto.conf

pm2 start node-red --node-args="--max-old-space-size=128" -- -v

pm2 start hass --interpreter=python -- --config /data/data/com.termux/files/home/.homeassistant
5. Các lệnh hỗ trợ
Code:
#dump và save config các process đang chạy
pm2 save

#Show list các process đang chạy
pm2 list

# Xem chi tiết process hass đang chạy
pm2 show hass
pm2 logs hass

# Stop process hoặc xóa process không dùng dấu ngoặc nhọn.
pm2 stop <tên process : hass hoặc node-red... >
pm2 delete <tên process :  hass hoặc node-red...>
Như vậy là bạn đã install xong HASS server trên cái điện thoại android cũ kỹ của mình. Phần còn lại là config thôi.

Truy cập vào HASS Server :
Nếu dùng chính bàn thân cái điện thoại thì mở browser lên gõ vào http://127.0.0.1:8123
hoặc dùng app HASS gõ địa chỉ server vào.

Các bạn nào đã cài bản 0.75.3 rồi thì giở cài lại các dependency ở mục 1 rồi upgrade hass thôi nha:
Code:
pip install --upgrade homeassistant

0 Nhận xét