1. Thể so sánh hơn của tính từ: 

Cách hình thành thể so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn (ví dụ cheap) và tính từ dài (ví dụ expensive) khác nhau. 

So sánh hơnSo sánh nhất
Tính từ ngắn, (cheap)cheaper(the) cheapest
Tính từ dài, (expensive)more expensive(the) most expensive


Chú ý:

There are some less expensive ones here, look. 
Có mấy thứ rẻ tiền hơn đây này, nhìn xem. 
2. Tính từ ngắn và tính từ dài

Những tính từ có một âm tiết (smallnice,...) thường tận cùng bằng -er, -est

Your hi-fi is smaller
Thiết bị thu thanh chất lượng cao của bạn nhỏ hơn.

Emma needs a bigger computer. 

Emma cần chiếc máy tính to hơn.

This is the nicest colour. 
Đây là màu dễ thương nhất/ đẹp nhất.

This room is the warmest
Phòng này ấm nhất.
Nhưng chúng ta sử dụng moremost trước tính từ tận cùng bằng –ed

Everyone was pleased at the results, but Vicky was the most pleased

Tất cả mọi người đều hài lòng/vui với kết quả của mình, nhưng Vicky hài lòng nhất/ vui nhất. 


Chúng ta cũng sử dụng moremost với những tính từ có 3 âm tiết (ví dụ ex-cit-ing) và với những tính từ dài hơn
The film was more exciting than the book. 
Phim hấp dẫn hơn sách.

This dress is more elegant
Chiếc áo đầm này có duyên hơn/ thanh lịch hơn.

We did the most interesting project. 
Chúng tôi làm một dự án thú vị nhất.

This machine is the most reliable
Chiếc máy này đáng tin cậy nhất. 
Một số tính từ 2 âm tiết tận cùng bằng -er, -est, và một số cần phải sử dụng moremost. Hãy quan sát bảng sau: 


Tính từ có 2 âm tiết:

1. Những tính từ tận cùng là y mà trước nó là một phụ âm, thì khi so sánh hơn và so sánh nhất sẽ có đuôi là er và est

Ví dụ: happy ------- happier --------- (the) happiest

Tương tự công thức đó với các tính từ sau: busy, dirty, easy, funny, heavy, lovely, lucky, tidy,...

2. Một số tính từ có thể thêm đuôi erest hoặc đi với moremost khi so sánh hơn và so sánh nhất 

Ví dụ: narrow --------- narrower / more narrow ---------- narrowest/ (themost narrow

Áp dụng tương tự với những tính từ sau: clever, common, crule, gentle, pleasant, polite, quiet, simple, stupid, tired...

3. Những tính từ sau đây sử dụng more và most khi so sánh hơn và so sánh nhất. 

Ví dụ: useful ------ more useful ---------- (themost useful

a. Những tính từ tận cùng là ful hoặc less, ví dụ: carefulcarelesshopelesshelpful,...

b. Những tính từ tận cùng là ing hoặc ed, ví dụ: boringannoyedwillingsurprised,...

c. Nhiều tính từ khác, ví dụ: afraidcertaincorrect, eager, exact, famous, foolish, frequent, modern, nervous, normal, recent,...

3. Quy tắc chính tả.

Có một số quy tắc chính tả đặc biệt đối với đuôi -er và –est

1. Những tính từ ngắn tận cùng bằng e thì khi thêm đuôi -er và –est sẽ theo công thức sau: 
Ví dụ: nice ----- nicer ------- nicestlarge -------- larger ----------- largest

Tương tự với những tính từ như: bravefinesafe,...

2. Những tính từ có 2 âm tiết tận cùng bằng y mà trước nó là một phụ âm thì áp dụng công thức này:

Ví dụ: happy -------- happier ----------- happiest

Tương tự với những tính từ sau: lovely, lucky, pretty,...

3. Những tính từ ngắn có một nguyên âm nằm giữa 2 phụ âm thì khi thêm đuôi er hoặc est, phải gấp đôi phụ âm cuối. 

Ví dụ: hot -------- hotter --------- hottest; big --------- bigger ---------- biggest

Tương tự với những tính từ sau: fit, sad, thin, wet,... (Nhưng tận cùng là w thì không thay đổi, ví dụ new -------- newer)

4. Hình thức so sánh của trạng từ: 

Một số trạng từ có cùng cách viết giống như tính từ, (early, fast, hard, high, late, long, near,...) sẽ hình thành so sánh hơn và so sánh nhất bằng đuôi -er, -est.

Can't you run faster than that? 


Bạn không thể chạy nhanh hơn được à? 

Andrew works the hardest

Andrew làm việc chăm chỉ nhất.

Cũng nên chú ý đến chính tả của earlier và earliest
Nhiều trạng từ được hình thành nên từ công thức adjective + -Iy, ví dụ carefully, easily, nicely, slowly. Chúng được sử dụng với moremost khi so sánh hơn và so sánh nhất. 

We could do this more easily with a computer. 


Chúng ta có thể làm việc này dễ dàng hơn bằng máy tính.

Of all the players it was Matthew who planned his tactics the most carefully

Trong tất cả các cầu thủ thì Matthew là người lên kế hoạch chiến thuật cẩn thận nhất.


Trong tiếng Anh thông thường (không trang trọng), chúng ta sử dụng cheaper, cheapest, louder, loudest, quicker, quickest và slower, slowest hơn là more cheaply, the most loudly,...


Melanie reacted the quickest

Melanie phản ứng nhanh nhất. 

You should drive slower in fog. 

Bạn nên lái xe chậm hơn khi có sương mù.


Chú ý đến
sooner, soonest và more often, most often. 

Try to get home sooner. 

Hãy cố về nhà sớm hơn. 

I must exercise more often.
Tôi phải tập thể dục đều đặn hơn.

5. Dạng bất quy tắc

Good, well, bad, badly và far đều có những dạng so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc. 


Tính từ/ Trạng từSo sánh hơnSo sánh nhất
good/wellbetterbest
bad/ badlyworseworst
farfarther/ furtherfarthest/ furthest


You've got the best handwriting. 
Chữ viết của bạn đẹp nhất.

How much further are we going? 
Chúng ta sẽ đi xa hơn bao nhiêu? 

Chúng ta có thể sử dụng elder, eldest + noun thay vì older, oldest, nhưng chỉ dành cho người trong cùng gia đình thôi. 

My elder/older sister got married last year. 
Chị gái của tôi đã lập gia đình năm ngoái.
6. So sánh về số lượng

Chúng ta sử dụng moremost và dạng đối lập của chúng là less và least để so sánh về số lượng. 


I haven't got many books. You've got more than I have. 
Tôi không có nhiều sách đâu. Bạn có nhiều hơn tôi đấy.

The Hotel Bristol has the most rooms. 
Khách sạn Bristol có nhiều phòng nhất.

Trevor spends less on clothes than Laura does. 
Trevor tốn tiền quần áo ít hơn Laura. 

Emma made the least mistakes. 
Emma mắc lỗi ít nhất.

0 Nhận xét